Nástroje

Nástroje pro digital preservation

Jan Hutař a Marek Melichar v rámci projektu LTP-pilot (2015) vytvořili text o nástrojích pro digital preservation, který je rozdělen do jednotlivých kapitol a zpřístupněn ve formě e-learningového přehledu. I když je text staršího data, stále přináší užitečný přehled - v roce 2020 byla zkontrolována aktuálnost odkazů a některé byly přesměrovány.

Úvod

V komunitě okolo dlouhodobé archivace digitálních informací je od počátku velká poptávka po nástrojích, které by v určitých okamžicích životního cyklu digitálního objektu automaticky prováděly konkrétní úkoly. Mezi tyto úkoly lze zařadit charakterizaci, ochranu dat (plánování ochrany, migrace, emulace), manipulaci s daty a metadaty, správu dat apod. První nástroje začaly vznikat po roce 2000, jejich použitelnost a počet se od té doby zvyšuje.

Tento text obsahuje základní informace o nástrojích, které se v praxi v oblasti dlouhodobé archivace nebo digitálního kurátorství používají. Předem je třeba upozornit, že se nejedná o vyčerpávající přehled všech nástrojů, které jsou k dispozici. Naopak se zaměříme na nástroje, které jsou nejčastěji používané. V textu jsou také zmíněny součásti globální infrastruktury podporující praxi dlouhodobé archivace, které nemají přímo povahu nástroje, ale spíše jsou to znalostní báze a informační zdroje technického typu.

Text je určen i pro čtenáře, který se problematikou dlouhodobé ochrany digitálních dat zatím nezaobíral, který ale má zkušenosti s informačními systémy a technologiemi a je schopen experimentovat. Chtěli bychom, aby text poskytl použitelné informace, aplikovatelné v reálných situacích při správě nebo ochraně digitálních informací. Doufáme také, že by text mohl posloužit i manažerům v této oblasti nebo těm, kdo se nechtějí stát přímo specialisty na dlouhodobou archivaci nebo správu digitálních dat, ale potřebují např. vyřešit jeden konkrétní problém.

Pro úplnost je třeba říci, že nás v tomto textu především zajímají nástroje podporující logickou ochranu digitálních dat; technologiím ochrany a archivace bitového streamu se zde věnujeme jen okrajově.

Tam, kde to považujeme za užitečné, uvádíme bližší informace a techničtější podrobnosti v příkladech.

Přehled kapitol:

 1. Globální informační zdroje a infrastruktura

 2. Globální úsilí v oblasti standardizace a certifikace důvěryhodných digitálních repozitářů

 3. Projekty pro vzdělávání v oblasti dlouhodobé archivace a digitálního kurátorství

 4. Nástroje pro práci s digitálními objekty

 5. Nástroje na práci s metadaty

 6. Speciální nástroje pro oblast archivace webu

 7. Plánování dlouhodobé ochrany

 8. Emulace

 9. Hashování a zajištění integrity

 10. Výzkumné a experimentální nástroje

 11. Bit level preservation

 12. Obecné nástroje na manipulaci s digitálními objekty

 13. Odkazy na systémy a řešení pro dlouhodobou archivaci

 14. Existující seznamy nástrojů