Články

V této sekci jsme shromáždili články českých autorů za několik posledních let k tématu digitální archivace.

Michal Konečný: Návrh kompetenčního modelu a kurikula digitálního kurátorství

Autor se ve své diplomové práci zabývá oborem digitálního kurátorství jak po teoretické stránce, tak i po praktické stránce, kde navrhuje kurz pro úvodní seznámení se s tímto tématem.

Text je dostupný zde: Michal Konečný - Kompetenční model a kurikulum digitálního kurátorství

Ústřední knihovnický rada ČR: Návrh národní koncepce dlouhodobé ochrany digitálních dat pro knihovny

Návrh koncepce mapuje současnou situaci v ČR, popisuje ideální stav za pět let a rozpracovává konkrétní doporučení pro jednotlivé oblasti dlouhodobé ochrany. Důležitou součástí je zajištění přístupu ke znalostem a technologiím pro instituce produkující a sbírající digitální data, zajištění stálého financování a podpora výzkumu, kvalifikace a vzdělávání v rámci studijních programů.

Text je dostupný zde: UKR - Návrh národní koncepce dlouhodobé ochrany digitálních dat pro knihovny

Jan Hutař a Marek Melichar: Principy strategie rozvoje knihoven oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací v České republice: stav v roce 2014 a výhled do roku 2019

Popis situace ohledně LTP v českém prostředí, který vychází z analýz kolem Koncepce rozvoje knihoven ČR pro léta 2010-2013, spolu s predikcí vývoje na další roky.

Text je dostupný zde: https://duha.mzk.cz/clanky/principy-strategie-rozvoje-knihoven-oblasti-dlouhodobe-archivace-digitalnich-informaci-v-cesk

Jan Hutař a Marek Melichar: The Long Decade of Digital Preservation in Heritage Institutions in the Czech Republic: 2002–2014

Článek, který vyšel v International Journal of Digital Curation, nabízí přehled aktivit okolo digital preservation v České republice v letech 2002 až 2014. Je tak zajímavým shrnutím toho, co se u nás za posledních 12 let událo.

Text je dostupný zde: http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/10.1.173/390

Zuzana Kvašová, Tomáš Svoboda: Dlouhodobá ochrana elektronických publikací

Long Term Preservation je hlavním tématem tohoto článku, který se zabývá jak ochranou elektronických publikací v širším měřítku, tak konkrétními možnostmi uložení do LTP systému Národní knihovny ČR.

Text je dostupný zde: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/775

ROSENTHAL, Colin, Asger Blekinge-Rasmussen, Jan Hutař a kol. : Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER) z angličtiny přeložili Jan Hutař, Ladislav Cubr, Marek Melichar

Jedna ze základních publikací v češtině uvádí čtenáře do problematiky digitální archivace, seznamuje ho se základní terminologií a s principy budování digitálního repozitáře.

Text je dostupný zde: Rosenthal a kol.: PLATTER

Eliška Pavlásková: Techniky posuzování rizik a jejich využití v institucionálních repozitářích – užití v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze

O managementu rizik digitálních repozitářů na příkladu Univerzity Karlovy v Praze se dočtete v článku publikovaném v časopisu ProInflow.

Text je dostupný zde: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/943

Joachim Jung, Stephan Strodl (přeložil Marek Melichar a Jan Hutař): Dlouhodobá ochrana podnikových dokumentů: Analýza rozdílů mezi ECM a OAIS

Článek srovnává Enterprise Content Management (ECM) systémy s referenčním modelem OAIS a hodnotí jejich vhodnost a připravenost pro dlouhodobou ochranu dat.

Text je dostupný zde: https://duha.mzk.cz/clanky/dlouhodoba-ochrana-podnikovych-dokumentu-analyza-rozdilu-mezi-ecm-oais

Zdeněk Hruška: Audit digitálních repozitářů

Co znamená "důvěryhodný digitální repozitář" a jak dopadl self-audit na základě nástroje ISO 16363 v Moravské zemské knihovně na jaře 2013? Na to odpoví tento článek, který vyšel v časopisu Duha.

Text je dostupný zde: http://duha.mzk.cz/clanky/audit-digitalnich-repozitaru

Jan Hutař a Marek Melichar: OAIS - možnosti a limity aplikace

Článek se zabývá různými přístupy k referenčnímu modelu OAIS a jeho interpretacemi pro jednotlivé typy repozitářů. Knihovní repozitář klade důraz na jiné skutečnosti, než repozitář vědeckých dat, nebo firemní repozitář a i přes to se všechny snaží být ve shodě s normou OAIS, jedním ze základních dokumentů digital preservation.

Text je dostupný zde: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2012/3/oais-moznosti-a-limity-aplikacie.html?page_id=492

Jan Hutař a Marek Melichar: České paměťové instituce a digitální data – historický exkurz, současný stav a předpokládaný vývoj I., II. a III.

Přehledové pojednání digital preservation v ČR, které vhodně shrnuje, co se u nás za poslední dobu v oblasti LTP podařilo i nepodařilo.

Texty jsou dostupné zde:

I. díl: http://duha.mzk.cz/clanky/ceske-pametove-instituce-digitalni-data-historicky-exkurz-soucasny-stav-predpokladany-vyvoj

II. díl: http://duha.mzk.cz/clanky/ceske-pametove-instituce-digitalni-data-historicky-exkurz-soucasny-stav-predpokladany-vyvoj-0

III. díl: http://duha.mzk.cz/clanky/ceske-pametove-instituce-digitalni-data-historicky-exkurz-soucasny-stav-predpokladany-vyvoj-1

Jaroslav Kvasnica, Rudolf Kreibich: Formátová analýza sklizených dat v rámci projektu WebArchiv NK ČR

Článek se věnuje výstupu projektu Institucionální vědy a výzkumu, který má za cíl vytvořit plán pro retrospektivní analýzu souborových formátů nad celým webovým archivem a zmapovat nástroje, které tuto identifikaci provádějí.

Text je dostupný zde: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/779

Jan Hutař a Marek Melichar: Analýza dostupných technologií a srovnání národních strategií v oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací

Přehled současného stavu vybraných systémů, technologií a standardů, které se používají v oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací v paměťových institucích.

Text je dostupný zde: J. Hutař a M. Melichar - Analýza dostupných technologií a srovnání národních strategií v oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací

Jaroslav Kvasnica a Barbora Bjačková: Profilování kolekce a stanovení určené skupiny WebArchivu Národní knihovny ČR

Článek popisuje analýzu formátů sklizených dat v rámci jednotlivých sklizní Webarchivu a také přibližuje, jaké kroky budou podniknuty do budoucna ohledně dlouhodobé ochrany dat a definování určené komunity uživatelů.

Text je dostupný zde: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/942

Jan Hutař a Marek Melichar: Hodnocení kvality v oblasti dlouhodobé ochrany digitálních informací

Možnosti a nástroje pro hodnocení LTP repozitářů na základě různých přístupů přibližuje článek autorské dvojice Jan Hutař a Marek Melichar.

Text je dostupný zde: J. Hutař a M. Melichar - Hodnocení kvality v oblasti dlouhodobé ochrany digitálních informací

Jaroslav Kvasnica: Budoucnost českého webového archivu

Prezentace z Infora 2015 nám představuje vizi zpřístupňování obsahu Webarchivu do budoucna a způsoby, jakými budou moci uživatelé v tomto specifickém obsahu vyhledávat. Webarchiv by se měl také otevřít pro vědecké analýzy a projekty na zkoumání sklizených dat.

Text je dostupný zde: http://www.inforum.cz/pdf/2015/kvasnica-jaroslav.pdf

Prezentace je dostupná zde: http://www.slideshare.net/raiszt/inforum-prezentace

Jan Hutař: Archives New Zealand - budování digitálního archivu pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů

Jak a proč vznikl programu Goverment Digital Archive na Novém Zélandu? Jan Hutař popisuje okolnosti jeho vzniku, dopad na veřejné instituce i soukromou sféru, výzvy a obtíže, které doprovázely tak velký projekt.

Text je dostupný zde: J. Hutař - Archives New Zealand - budování digitálního archivu pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů