Vybrané pojmy v anglickém originále a v českém překladu, který respektuje ČSN ISO 14721 (OAIS). Termíny byly převzaty z webu digitalpreservation.cz.

anglický termín    
český překlad dle normy 
výklad

 A

   
 access functional entity  funkční celek zpřístupnění funkční celek archivu OAIS, který zahrnuje služby a funkce, jež činí archivované informační jednotky a příbuzné služby dostupnými pro koncové uživatele
 access rights information  informace o přístupových právech informace, která udává omezení týkající se přístupu k informačního obsahu, a to včetně právního rámce, licenčních podmínek a řízení přístupu; informace o přístupových právech zahrnují přístupové podmínky a podmínky šíření uvedené v dohodě o dodávání dat, vztahující se jak k uchovávání prostřednictvím archivu OAIS, tak k vlastnímu využití koncovým uživatelem; upřesňují také, jak uplatňovat opatření pro vymáhání práv
 access aid  pomůcka pro zpřístupnění softwarový program nebo dokument, který koncovým uživatelům umožňuje najít, analyzovat, objednat nebo získat informace z archivu OAIS
 access collection  sbírka pro zpřístupnění sbírka balíčků AIP, která je definována popisem sbírky, ale pro kterou ve funkčním celku archivního úložení neexistují informace o zabalení
 access software  software pro zpřístupnění software, který poskytuje část informačního obsahu nebo celý informační obsah informačního objektu v podobě srozumitelné lidem nebo systémům
 adhoc order  jednorázová objednávka požadavek koncového uživatele na získání informací, které jsou v archivu OAIS v danou dobu dostupné
 administration functional entity  funkční celek správy

funkční celek archivu OAIS, který zahrnuje služby a funkce potřebné pro řízení běžného provozu ostatních funkčních celků archivu OAIS

 AIP edition  vydání balíčku AIP

balíček AIP, jehož informační obsah nebo informace o uchovávání byly aktualizovány nebo vylepšeny nikoliv se záměrem informace uchovávat, ale se záměrem je rozšířit nebo vylepšit; vydání balíčku AIP není považováno za výsledek přesunu

 AIP version  verze balíčku AIP

balíček AIP, jehož informační obsah nebo informace o uchovávání byly získány převodem ze zdrojového balíčku AIP; verze balíčku AIP může nahradit zdrojový balíček AIP; verze balíčku AIP se považuje za výsledek přesunu digitálního obsahu

 archival information collection  archivní informační sbírka archivní informační balíček, jehož informační obsah ie souhrnem dalších archivních informačních balíčků
 archival information package  archivní informační balíček

informační balíček, který je složen z informačního obsahu a přidružených informací o uchovávání a je uchováván v archivu OAIS

 archival information unit  archivní informační jednotka archivní informační balíček, u kterého se archiv rozhodl nerozdělovat informační obsah na další archivní informační balíčky; AIU se může skládat z více digitálních objektů (např. z více souborů)
 archival storage functional entity  funkční celek archivního uložení

funkční celek archivu OAIS, který zahrnuje služby a funkce využívané k ukládání a získávání archivních infor mačních balíčků

 archive
 ­archiv

organizace, jejímž záměrem je uchovávat informace tak, aby mohly být zpřístupněny určené skupině a aby je tato určená skupina mohla využívat

 associated description  přidružený popis informace popisující obsah informačního balíčku z hlediska konkrétní pomůcky pro zpřístupnění
 authenticity  hodnověrnost

míra, do níž osoba (nebo systém) pokládá objekt za ten, za který se tento objekt vydává; hodnověrnost se posuzuje podle důkazů

 C

   
 collection description  popis sbírky

popis balíčku, který se zaměřuje na poskytování informací o archivní informační sbírce a je určen pomůckám pro zpřístupnění

 common services  základní služby

podpůrné služby nezbytné pro provoz archivu OAIS; patří mezi ně například komunikace mezi procesy, jmenné služby, přidělení dočasného úložiště, ošetření výjimek, bezpečnost a adresářové služby

 consumer  koncový uživatel

úloha vykonávaná osobami nebo klientskými systémy, které využívají služeb archivu OAIS za účelem nalezení a vlastního zpřístupnění uchovávaných informací; tuto úlohu mohou vykonávat další archivy OAIS nebo též osoby nebo systémy z daného archivu OAIS

 content data object  datový objekt s obsahem

datový objekt, který spolu s přidruženými vysvětlujícími informacemi tvoří informační obsah

 content information  informační obsah

množina informací, která je určena k uchovávání nebo která obsahuje část těchto informací nebo všechny tyto informace; informační obsah je informační objekt složený z datového objektu s obsahem a z vysvětlujících informací

 context information  informace o souvislostech

informace, které dokládají vztah informačního obsahu k jeho okolí; patří mezi ně důvod vytvoření informačního obsahu a jeho vztah k dalším objektům s informačním obsahem

 co­operating archives  spolupracující archivy

archivy, jejichž určené skupiny mají příbuzné zájmy; spolupracující archivy si mohou od sebe navzájem objednávat data a přijímat je; za účelem vyřizování meziarchivních požadavků musejí spolupracující archivy souhlasit přinejmenším s podporou alespoň jednoho společného vstupního informačního balíčku (balíčku SIP) a výstupního informačního balíčku (balíčku DIP)

 D

   
 data  data

opakovaně interpretovatelná vyjádření informací ve formalizované podobě vhodné pro komunikaci, interpretaci nebo zpracování; mezi příklady dat patří posloupnost bitů, tabulka s čísly, znaky na stránce, nahrávka zvuků pořízená mluvčím nebo vzorek měsíční horniny

 data dictionary
 datový slovník

formální zdroj termínů používaných k popisu dat

 data dissemination session  ­spojení pro šíření dat

dodání datového nosiče nebo telekomunikační spojení, kterým jsou koncovému uživateli poskytována data; formát/obsah spojení pro šíření dat využívá datový model, který si mezi sebou vyjednali archiv OAIS a koncový uživatel v dohodě o požadavku; tento datový model určuje pojmy používané archivem OAIS a způsob, jakým jsou vyjádřeny na všech doručených datových nosičích nebo při všech telekomunikačních spojeních

 data management functional entity­
 funkční celek správy dat

funkční celek archivu OAIS, který zahrnuje služby a funkce pro vkládání, údržbu a zpřístupnění různorodých informací; příklady těchto informací jsou katalogy a seznamy položek, které lze získat z funkčního celku archivního uložení, algoritmy, pomocí kterých mohou být zpracována získaná data, statistické údaje o přístupech koncových uživatelů, faktury pro koncové uživatele, rámcové objednávky, bezpečnostní opatření a harmonogramy, pravidla a postupy archivu OAIS

 data management data  data o správě dat

data vytvořená a uložená v trvalém úložišti funkčního celku správy dat, která se vztahují k provozu archivu: příklady těchto dat jsou data určená k fakturaci koncovým uživatelům a k ověření jejich přístupu, data o pravidlech, data o rámcových objednávkách (o předplatném) pro opakující se požadavky, data o historii procesu uchovávání a statistická data pro vytváření přehledů pro vedení archivu

 data object  datový objekt

fyzický nebo digitální objekt

 data submissions sessions  spojení pro dodávání dat

dodání datového nosiče nebo telekomunikační spojení, kterým jsou do archivu OAIS poskytována data: formát/ obsah spojení pro dodávání dat využívá datový model, který si mezi sebou archiv OAIS a tvůrce vyjednali v dohodě o dodávání dat: tento datový model určuje pojmy používané tvůrcem a způsob, jakým jsou vyjádřeny na všech doručených datových nosičích nebo při všech telekomunikačních spojeních

 derived AIP  odvozený AIP balíček AIP vytvořený výběrem nebo sloučením informací z jednoho nebo více zdrojových balíčků AIP
 descriptive information  popisná informace množina informací, která je složena především z popisů balíčků a je poskytována správě dat za účelem podpory koncových uživatelů při objednávání a získávání informačních jednotek z archivu OAIS
 designated community  určená komunita stanovená skupina možných koncových uživatelů, kteří by měli být schopni porozumět konkrétní množině infor­mací; určená skupina může být složena z více uživatelských skupin; určenou skupinu si vymezuje archiv a její vymezení se v průběhu času může měnit
 digital migration  přesun digitálního obsahu  přesun digitálních informací v rámci archivu OAIS, jehož záměrem je tyto informace uchovat; od přesunů obecně jej lze odlišit třemi znaky:
- je zaměřen na uchování celého informačního obsahu, který je třeba uchovat 
- nová podoba informací v archivu nahrazuje podobu předchozí
- archiv OAIS řídí všechny stránky přesunu a nese za ně plnou odpovědnost
 digital object  digitální objekt objekt složený z řady posloupností bitů
 dissemination information package  výstupní informační balíček informační balíček odvozený z jednoho nebo více balíčků AIP a zaslaný archivem OAIS koncovému uživateli jako odpověď na jeho požadavek vůči tomuto archivu

 E

  
 event based order  rámcová objednávka koncovým uživatelem vytvořený požadavek na pravidelné dodávání informací na základě určité události nebo událostí

 F

  
 federated archives  sdružené archivy skupina archivů, které se dohodly na poskytování přístupu ke svým jednotkám prostřednictvím jedné nebo více společných pomůcek pro vyhledávání
 finding aid  pomůcka pro vyhledávání  pomůcka pro zpřístupnění, která uživateli umožňuje vyhledat a rozpoznat příslušné archivní informační balíčky
 fixity information  informace o neporušenosti informace, která udává, jak je zajištěno, aby objekt s informačním obsahem nebyl nezdokumentovaným způso­bem změněn; příkladem je kód cyklické redundantní kontroly souboru

 G

  
 global community  společná komunita rozšířená skupina koncových uživatelů v prostředí sdružených archivů, která pro přístup k jednotkám několika archivů využívá jednu nebo více pomůcek pro vyhledávání

 I

  
 independently understandable  srozumitelný sám o sobě vlastnost informací, které jsou dostatečně úplné, aby jim určená skupina rozuměla a uměla je využít, aniž by bylo nutné se uchýlit ke specializovaným zdrojům, jež nejsou běžně dostupné, a to včetně konkrétních jednotlivců
 information  informace jakékoliv znalosti, které mohou být předmětem výměny; informace má při výměně podobu dat; příkladem je řetězec bitů (data) doprovázený popisem, jak tyto řetězce bitů převést na čísla představující záznamy teplot změřených ve stupních Celsia (vysvětlující informace)
 information object  informační objekt datový objekt s vysvětlujícími informacemi
 information package  informační balíček pojmová schránka, která může obsahovat informační obsah a přidružené informace o uchovávání; k tomuto infor­mačnímu balíčku jsou připojeny informace o zabalení, které vymezují a určují informační obsah, a informace o popisu balíčku, které usnadňují vyhledání informačního obsahu
 information property  vlastnost informace část informačního obsahu popsaná popisem vlastnosti informace: podrobné vyjádření (nebo hodnota) této části informačního obsahu je zprostředkováno příslušnými částmi datového objektu s obsahem a k němu náležejících vysvětlujících informací
 information property description  popis vlastnosti informace charakteristika vlastnosti informace: jedná se o popis části informačního obsahu uloženého v objektu s infor­mačním obsahem, která je pro konkrétní účel zvýrazněna
 ingest functionality entity  funkční celek příjmu funkční celek archivu OAIS, který zahrnuje služby a funkce, jež od tvůrců přijímají vstupní informační balíčky, připravují archivní informační balíčky určené k uložení a zajišťují, aby archivní informační balíčky a k nim nále­ žející podpůrné popisné informace byly zařazeny do archivu OAIS

 K

  
 knowledge base  znalostní základna množina informací, které si osvojila osoba nebo kterou si osvojil systém a která této osobě nebo tomuto systému umožňuje porozumět přijímaným informacím

 L

  
 local community  lokální komunita skupina, která je obsluhována archivem mimo prostředí sdružených archivů
 long term  dlouhá doba tak dlouhé časové období, během něhož je nutné zabývat se dopady změn technologií včetně nových datových nosičů a datových formátů a změn v určené skupině na informace uchovávané v archivu OAIS; toto období není přesně vymezeno
 long term preservation  dlouhodobé uchovávání dlouhodobé udržování informací v podobě, která je určené skupině srozumitelná sama o sobě, a dokladů o jejich hodnověrnosti

 M

  
 management  vedení úloha vykonávaná těmi, kdo určují celková pravidla archivu OAIS jako součást širších pravidel, například v rámci větší organizace
 member description  popis člena přidruženy popis, který popisuje člena sbírky
 metadata  metadata data o jiných datech

 N

  
 non-reversible transformation  nevratný převod převod, u něhož nemůže být zaručeno, že se jedná o vratný převod

 O

  
 open archival information system  otevřený archivační informační systém (OAIS)     archiv, který tvoří uskupení lidí a systémů, jež přijalo odpovědnost za uchovávání informací a jejich zpřístupňování určené skupině, přičemž toto uskupení může být součástí většího celku; plní povinnosti stanovené v kapitole 4, což umožňuje odlišit archiv OAIS od jiných archivů; termín „otevřený" v případě archivu OAIS vyjadřuje skuteč­nost, že toto doporučení a budoucí související doporučení a normy vznikají v otevřených fórech, a neznamená, že přístup k archivu je neomezený
 order agreement  dohoda o objednávce dohoda mezi archivem a koncovým uživatelem, v níž jsou stanoveny údaje o dodání, například typ datového nosiče a formát dat
 ordering aid  pomůcka pro objednávání aplikace, která koncovému uživateli pomáhá zjistit náklady na pořízení příslušných balíčků AIP a tyto balíčky si objednat
 other representation information  ostatní vysvětlující informace vysvětlující informace, které nelze jednoznačně zařadit mezi informace o významu nebo informace o uspořá­dání; například k porozumění datovému objektu s obsahem mohou být potřeba software, algoritmy, šifrování, psané pokyny atd., přičemž všechny tyto informace budou odpovídat definici vysvětlujících informací, byť nebude zřejmé, zda se vztahují k uspořádání nebo k významu; informace udávající vztah mezi informacemi o uspořá­dání a informacemi o významu nebo softwarem potřebným pro zpracování databázového souboru by také byly považovány za ostatní vysvětlující informace
 overview description  celkový popis zvláštní případ popisu sbírky, který popisuje sbírku jako celek

 P

  
 package description  popis balíčku informace určené pomůckám pro zpřístupnění
 packaging information  informace o zabalení informace, která slouží k propojení a popisu součástí informačního balíčku; může se jednat například o svazkové a adresářové informace podle ISO 9660 užité na CD-ROM k poskytnutí obsahu několika souborů obsahujících informační obsah a informace o uchovávání
 physical object  fyzický objekt objekt (například měsíční hornina, biologický vzorek, mikroskopické sklíčko) s fyzicky pozorovatelnými vlastnostmi, které představují informace, jež je pro účely uchovávání, šíření a samostatného využívání vhodné patřičně zazna­menat
 preservation description information  informace o uchovávání informace, která je nutná k dostatečnému uchování informačního obsahu a která může být rozdělena na infor­maci o původu, informaci o identifikátorech, informaci o neporušenosti, informaci o souvislostech a informaci o přístupových právech
 preservation planning functional entity  funkční celek plánování uchovávání funkční celek archivu OAIS, který poskytuje služby a funkce pro sledování okolí archivu OAIS a který stanovuje doporučení a plány uchovávání k zajištění dlouhodobé přístupnosti a srozumitelnosti a dostatečné využitelnosti informací uložených v archivu OAIS pro určenou skupinu, a to i případě zastarání původního počítačového pro­středí
 producer  ­tvůrce úloha vykonávaná osobami nebo klientskými systémy poskytujícími informace určené k uchovávání; může se jednat o další archivy OAIS nebo také o osoby nebo systémy v daném archivu OAIS
 provenance information  informace o původu informace, které dokumentují historii informačního obsahu: tyto informace vypovídají o původu nebo zdroji infor­mačního obsahu, o veškerých změnách, které mohly od doby jeho vzniku nastat, a o tom, kdo o něj od doby jeho vzniku pečoval; archiv nese odpovědnost za vytvoření a uchovávání informací o původu od okamžiku příjmu; nicméně informace o původu z dřívější doby by měl poskytnout tvůrce: informace o původu jsou součástí důkazů o hodnověrnosti

 R

  
 reference information  ­informace o identifikátorech informace, která je využívána jako identifikátor informačního obsahu; patří mezi ně i takové identifikátory, které vnějším systémům umožňují jednoznačně odkazovat na konkrétní informační obsah; informací o identifikáto­rech je například ISBN
 reference model  referenční model zásady, které udávají, jak vdaném prostředí rozumět vztahům mezi objekty a jak vytvářet odpovídající standardy nebo specifikace; referenční model využívá malý počet sjednocujících pojmů a může být využit k výukovým úče­lům a k vysvětlení standardů laikům v dané oblasti
 refreshment  obnova přesun digitálního obsahu, jehož výsledkem je náhrada konkrétního datového nosiče jeho dostatečně přesnou kopií provedená tak, aby byla zachována funkčnost veškerého hardwaru a softwaru používaného ve funkčním celku archivního uložení
 repackaging  přebalení přesun digitálního obsahu, při němž dochází ke změně informací o zabalení vztahujících se k balíčku AIP
 replication  kopírování přesun digitálního obsahu, při němž nedochází k žádným změnám informací o zabalení, informačního obsahu ani PDI; bity užité k vyjádření těchto informačních objektů jsou při přesunu na stejný nebo nový datový nosič uchovány
 representation information  vysvětlující informace informace, které k datovému objektu přiřazují významově bohatší pojmy; v případě posloupnosti bitů, která je souborem FITS, může úlohu vysvětlujících informací hrát standard FITS, který popisuje formát, a slovník, který v souboru s klíčovými slovy, jenž není součástí standardu, popisuje význam; dalším příkladem může být soft­ware pro JPEG, který je využit k zobrazení souboru ve formátu JPEG; vykreslení souboru ve formátu JPEG jako bitů není pro člověka příliš smysluplné, nicméně software, který je schopen pracovat podle standardu pro formát JPEG, k těmto bitům přiřazuje pixely, které potom mohou být zobrazeny jako obrázek určený pro člověka
 representation network
 síť vysvětlujících informací množina vysvětlujících informací, které úplně popisují význam datového objektu: k vysvětlujícím informacím v digitální podobě je třeba přidat další vysvětlující informace, a to z toho důvodu, aby jejich digitální podoba byla dlouhodobě srozumitelná
 representation rendering software  software pro zobrazení vysvětlujících informací software, který zobrazuje vysvětlující informace vztahující se k informačnímu objektu v podobě srozumitelné člověku
 retrieval aid  pomůcka pro získávání aplikace, která oprávněným uživatelům umožňuje získat informační obsah a informace PDI popsané popisem balíčku
 reveresible transformation  vratný převod převod, při kterém nové vyjádření stanovuje množinu (nebo podmnožinu) výsledných objektů, které jsou rovno­cenné výsledným objektům stanoveným původním vyjádřením; to znamená, že novou množinu objektů je možné k původnímu vyjádření a jeho množině základních objektů přiřadit jedna ku jedné

 S

  
 search session  spojení pro vyhledávání spojení, jež s archivem navázal koncový uživatel a během něhož koncový uživatel k rozpoznání a průzkumu jednotek, které by jej mohly zajímat, využije pomůcku pro vyhledávání v archivu
 semantic information  informace o významu vysvětlující informace, které podrobněji popisují význam nesený informacemi o uspořádání
 structure information  informace o uspořádání vysvětlující informace, které udávají, jak jsou další informace složeny; mohou například přiřazovat základní typy dat, např. znaky, čísla a pixely, a seskupení těchto typů dat, např. znakové řetězce pole, k tokům bitů
 submission agreement  dohoda o dodávání dat dohoda uzavřená mezi archivem OAIS a tvůrcem, která stanovuje datový model a další potřebná nastavení pro spojení pro dodávání dat: datový model určuje formát/obsah a pojmy užívané tvůrcem a způsob, jakým jsou vyjád­řeny na všech dodaných datových nosičích nebo při všech telekomunikačních spojeních
 submission information package  vstupní informační balíček informační balíček, který dodává tvůrce do archivu OAIS tak, aby mohl být využit při sestavení nebo aktualizaci jednoho nebo více AIP a/nebo přidružených popisných informací
 succession plan  plán nastupnictví plán, jak a kdy budou správa, vlastnictví a/nebo řízení jednotek uložených v archivu OAIS přesunuty do násled­ného archivu OAIS, aby byly tyto jednotky i nadále vhodně uchovávány

 T

  
 transformation  převod přesun digitálního obsahu, při němž dochází ke změně informačního obsahu nebo PDI archivního informačního balíčku; převodem je například změna kódování uchovávaného textového dokumentu z ASCII na UNICODE
 transformational information property  převáděná vlastnost informace vlastnost informace, u které je uchování její hodnoty pokládáno za nutné, ale ne dostačující, aby bylo možné ověřit, zda při jakémkoliv nevratném převodu byl dostatečně zachován informační obsah; tato vlastnost může podstatným způsobem dokládat hodnověrnost: taková vlastnost informace je závislá na konkrétních vysvětlují­cích informacích včetně informací o významu udávajících její kódování a význam; (termín „podstatná vlastnost", který je v odborné literatuře definován různě, je někdy používán způsobem odpovídajícím užití termínu převáděná vlastnost informace)

 U

  
 unit description  popis jednotky popis balíčku, který se zaměřuje na poskytování informací o archivní informační jednotce a je určen pomůckám pro zpřístupnění
     
  ­