V této sekci jsme shromáždili články českých autorů za několik posledních let k tématu digital preservation.

Návrh kompetenčního modelu a kurikula digitálního kurátorství
Michal Konečný
Autor se ve své diplomové práci zabývá oborem digitálního kurátorství jak po teoretické stránce, tak i po praktické stránce, kde navrhuje kurz pro úvodní seznámení se s tímto tématem. 


Repozitáře vědeckých dat
Jan Hrabal
Autor se zabývá problematikou sdílení a dlouhodobé ochrany vědeckých dat a přináší přehled vybraných veřejně přístupných repozitářů vědeckých dat fungujících globálně napříč mnoha vědními disciplínami.


Návrh národní koncepce dlouhodobé ochrany digitálních dat pro knihovny
Ústřední knihovnický rada ČR
Návrh koncepce mapuje současnou situaci v ČR, popisuje ideální stav za pět let a rozpracovává konkrétní doporučení pro jednotlivé oblasti dlouhodobé ochrany. Důležitou součástí je zajištění přístupu ke znalostem a technologiím pro instituce produkující a sbírající digitální data, zajištění stálého financování a podpora výzkumu, kvalifikace a vzdělávání v rámci studijních programů.
Text je dostupný zde: http://files.u-k-r.webnode.cz/200000139-36130370e3/2_Navrh_koncepceLTP2014_verze_12-11.docx


Principy strategie rozvoje knihoven oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací v České republice: stav v roce 2014 a výhled do roku 2019
Jan Hutař a Marek Melichar
Popis situace ohledně LTP v českém prostředí, který vychází z analýz kolem Koncepce rozvoje knihoven ČR pro léta 2010-2013, spolu s predikcí vývoje na další roky.
Text je dostupný zde: https://duha.mzk.cz/clanky/principy-strategie-rozvoje-knihoven-oblasti-dlouhodobe-archivace-digitalnich-informaci-v-cesk


The Long Decade of Digital Preservation in Heritage Institutions in the Czech Republic: 2002–2014
Jan Hutař a Marek Melichar
Článek, který vyšel v International Journal of Digital Curation, nabízí přehled aktivit okolo digital preservation v České republice v letech 2002 až 2014. Je tak zajímavým shrnutím toho, co se u nás za posledních 12 let událo.


Dlouhodobá ochrana elektronických publikací
Zuzana Kvašová, Tomáš Svoboda
Long Term Preservation je hlavním tématem tohoto článku, který se zabývá jak ochranou elektronických publikací v širším měřítku, tak konkrétními možnostmi uložení do LTP systému Národní knihovny ČR.


Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER)
ROSENTHAL, Colin, Asger Blekinge-Rasmussen, Jan Hutař a kol. (z angličtiny přeložili Jan Hutař, Ladislav Cubr, Marek Melichar)
Jedna ze základních publikací v češtině uvádí čtenáře do problematiky digital preservation, seznamuje ho se základní terminologií a s principy budování digitálního repozitáře.
Text je dostupný zde: http://www.ndk.cz/platter-cz


Techniky posuzování rizik a jejich využití v institucionálních repozitářích – užití v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze
Eliška Pavlásková
O managementu rizik digitálních repozitářů na příkladu Univerzity Karlovy v Praze se dočtete v článku publikovaném v časopisu ProInflow.


Dlouhodobá ochrana podnikových dokumentů: Analýza rozdílů mezi ECM a OAIS
Joachim Jung, Stephan Strodl (přeložil Marek Melichar a Jan Hutař)
Článek srovnává Enterprise Content Management (ECM) systémy s referenčním modelem OAIS a hodnotí jejich vhodnost a připravenost pro dlouhodobou ochranu dat. 


Audit digitálních repozitářů
Zdeněk Hruška
Co znamená "důvěryhodný digitální repozitář" a jak dopadl self-audit na základě nástroje ISO 16363 v Moravské zemské knihovně na jaře 2013? Na to odpoví tento článek, který vyšel v časopisu Duha.


OAIS: možnosti a limity aplikace
Jan Hutař a Marek Melichar
Článek se zabývá různými přístupy k referenčnímu modelu OAIS a jeho interpretacemi pro jednotlivé typy repozitářů. Knihovní repozitář klade důraz na jiné skutečnosti, než repozitář vědeckých dat, nebo firemní repozitář a i přes to se všechny snaží být ve shodě s normou OAIS, jedním ze základních dokumentů digital preservation. 
Text je dostupný zde: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2012/3/oais-moznosti-a-limity-aplikacie.html?page_id=492


Digitální kurátorství
Michal Konečný
Esej předkládá základní informace o digitálním kurátorství – způsobu, jakým je spravován a uchováván obsah digitálních knihoven. Jsou v ní shrnuty základní východiska, důležité instituce a aktivity, které se k oblasti digitálního kurátorství vztahují a dále jsou představeny nejčastěji používané nástroje a standardy.


České paměťové instituce a digitální data – historický exkurz, současný stav a předpokládaný vývoj I., II. a III.
Jan Hutař a Marek Melichar
Přehledové pojednání digital preservation v ČR, které vhodně shrnuje, co se u nás za poslední dobu v oblasti LTP podařilo i nepodařilo.
Texty jsou dostupné zde: 


Formátová analýza sklizených dat v rámci projektu WebArchiv NK ČR
Jaroslav Kvasnica, Rudolf Kreibich
Článek se věnuje výstupu projektu Institucionální vědy a výzkumu, který má za cíl vytvořit plán pro retrospektivní analýzu souborových formátů nad celým webovým archivem a zmapovat nástroje, které tuto identifikaci provádějí. 


Analýza dostupných technologií a srovnání národních strategií v oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací
Jan Hutař a Marek Melichar
Přehled současného stavu vybraných systémů, technologií a standardů, které se používají v oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací v paměťových institucích.


Profilování kolekce a stanovení určené skupiny WebArchivu Národní knihovny ČR
Jaroslav Kvasnica a Barbora Bjačková
Článek popisuje analýzu formátů sklizených dat v rámci jednotlivých sklizní Webarchivu a také přibližuje, jaké kroky budou podniknuty do budoucna ohledně dlouhodobé ochrany dat a definování určené komunity uživatelů.


Hodnocení kvality v oblasti dlouhodobé ochrany digitálních informací
Jan Hutař a Marek Melichar
Možnosti a nástroje pro hodnocení LTP repozitářů na základě různých přístupů přibližuje článek autorské dvojice Jan Hutař a Marek Melichar.


Budoucnost českého webového archivu
Jaroslav Kvasnica
Prezentace z Infora 2015 nám představuje vizi zpřístupňování obsahu Webarchivu do budoucna a způsoby, jakými budou moci uživatelé v tomto specifickém obsahu vyhledávat. Webarchiv by se měl také otevřít pro vědecké analýzy a projekty na zkoumání sklizených dat.


Archives New Zealand - budování digitálního archivu pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů
Jan Hutař
Jak a proč vznikl programu Goverment Digital Archive na Novém Zélandu? Jan Hutař popisuje okolnosti jeho vzniku, dopad na veřejné instituce i soukromou sféru, výzvy a obtíže, které doprovázely tak velký projekt.