ISO 14 721 - OAIS

Open Archival Information System (OAIS) - jedná se o referenční model, který slouží jako teoretický základ pro digitální repozitáře. Poskytuje základní rámec pro všechny zájemce o LTP, obsahuje termíny a slovník pojmů, hlavně ale stanovuje základní entity a procesy v repozitáři, stejně jako tři základní typy informačních balíčků - SIP (Submission Information Package), AIP (Archival Information Packag) a DIP (Dissemination Information Package), které jsou v repozitáři používány.

Byl vytvořen organizací CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems) v roce 2002 a o rok později byl přijat jako ISO norma. V současné době je v platnosti verze 2, která byla přijata jako aktualizovaná norma ISO 14721:2012. V roce 2014 byla norma přeložena do češtiny (jako ČSN ISO 14721:2014) a je k zakoupení u prodejců norem.

Historický vývoj a kontext vzniku OAIS, jeho komponenty a koncepty jsou zpracovány v tomto článku od Christopher A. Lee: Open Archival Information System (OAIS) Reference Model
Pro zájemce o OAIS je zde revidovaný úvod do tohoto modelu od Briana Lavoie v angličtině: OAIS Introductory Guide
Původní anglická verze OAIS v.2 je zdarma ke stažení na webu CCSDS: Open Archival Information System (OAIS)

ISO 16363

ISO 16363 - Audit and certification of trustworthy digital repositories - je norma na hodnocení důvěryhodnosti digitálních repozitářů. Vznikla na základě spolupráce CRL (The Center for Research Libraries) a OCLC (Online Computer Library Center) a je postavena na nástroji TRAC, který se v roce 2012 stal touto ISO normou. V roce 2014 byla přeložena do češtiny jako ČSN ISO 16363:2014 a je tedy dostupná k zakoupení v našem mateřské, jazyce.

Norma je určena k externímu auditu a certifikaci, ale stejně dobře ji lze použít pro vnitřní audit, nebo jako pomůcku pro budování nového digitálního repozitáře. Důraz je kladen na repozitář jako na celek se všemi aspekty činnosti - management a lidské zdroje, financování, smlouvy s dodavateli dat,vnitřní procesy, technické zázemí, IT zabezpečení, atd.

Původní anglický dokument je zdarma ke stažení zde.
Více informací o normě nabízí web www.iso16363.org

ISO 16919

V této normě jsou definovány požadavky na organizace (ať už komerční společnosti, nebo neziskové organizace), které provádějí certifikace dle ISO 16363. Norma nebyla dlouho oficiálně schválena, byla k dispozici pouze ve formě draftu a tedy nemohli probíhat žádné oficiální certifikační audity. To se změnilo v roce 2014, kdy byla ISO 16919 konečně vydána.

Původní anglický text draftu je k dispozici zde.

Data Seal of Approval (DSA)

DSA vznikl jako projekt holandské organizace Data Archiving and Networked Services (DANS), první verze byla zveřejněna v roce 2008, následně prošel dalším vývojem v rámci mezinárodní spolupráce. Primárně je určen pro repozitáře vědeckých dat (DANS zajišťuje uchování a přístup k datům pro vědecké instituce v Nizozemí), ale samozřejmě ho mohou využít i nevědecké repozitáře. Pečeť DSA je první úrovní certifikace podle Evropského rámce pro certifikaci digitálních repozitářů, tak jak se na něm dohodli organizace stojící za certifikačními nástroji.

Jde o následující organizace:

 • CCSD - stojí za normami OAIS a ISO 16363

 • Data Seal of Approval - autoři stejnojmenné pečeti důvěryhodnosti DSA

 • DIN Working Group - autoři německého NESTOR

Aby repozitář uspěl a získal DSA pečeť, musí splnit šestnáct podmínek, repozitář musí splnit body 4 až 13, u zbytku musí repozitář umožnit jejich splnění producenty a uživateli dat.


Více o DSA se můžete dočíst v sekci Certifikace.
Český překlad DSA naleznete na webu Univerzity Karlovy: http://dsa.cuni.cz/
Více o Evropském rámci pro certifikaci digitálních repozitářů: www.trusteddigitalrepository.eu/Trusted%20Digital%20Repository.html

DIN 31644, Nestor

DIN 31644 (Information und Dokumentation – Kriterien für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive) pochází z německy mluvícího prostředí, proto reflektuje tamní právní i finanční situaci. Tuto normu lze zařadit svým rozsahem na stejnou úroveň jako ISO 16 363.

Kromě hodnocení důvěryhodnosti digitálního repozitáře může sloužit též jako pomůcka pro jeho návrh, plánování a budování. Hlavní část normy se skládá z 34 kritérií strukturovaných do 3 částí: organizace, správa duševního vlastnictví, jejich reprezentace a dále pak infrastruktura a bezpečnost.

Norma vychází z tzv. katalogu Nestor – Network of Expertise in Long-Term Storage and Long-Term availability of Digital Resources in Germany. Jedná se o soupis 14 kritérií s podrobným vysvětlením a konkrétními příklady. 
Hodnocení repozitářů je možné rozdělit do tří hlavních okruhů [NESTOR, 2008]:
 1. organizační rámec 
 2. správa objektů 
 3. infrastruktura a zabezpečení 
Hodnocení kritérií ve výše stanovených okruzích vychází ze čtyř základních principů:
 • Dokumentace
 • Transparentnost
 • Adekvátnost 
 • Měřitelnost

Další standardy a metodiky pro LTP

Strategie a návrh

 • Doporučený standard 14641-1:2012 Electronic archiving -- Part 1: Specifications concerning the design and the operation of an information system for electronic information preservation

Administrace - Bezpečnost dat (výběr nejdůležitějších)

 • Dokumenty (standardy a projekty) technické komise ISO/IEC JTC1, SC27 (podskupiny 27):
  • ČSN ISO/IEC 27000 - 27002 - Systém řízení bezpečnosti informací
  • ČSN ISO/IEC 15408 - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT
  • ČSN ISO/IEC TR 13335-1 - 13335-4 - Směrnice pro řízení bezpečnosti IT
  • ISO/IEC TR 13335-5 - Guidelines for the management of IT Security, Management guidance on network securit
 •  Dokumenty v přípravě:
  • ISO/IEC 27017 — Information security management for cloud systems
  • ISO/IEC 27018 — Data protection for cloud systems
  • ISO/IEC 27040 — Guideline on storage security

Administrace - Metadata a persistentní identifikátory (výběr nejznámějších) 

 • Popisná (volitelný výběr, podle typu systému):
  • EAD - Encoded Archival Description
  • MARC  - MAchine Readable Cataloging
  • DC – Dublin Core
  • MODS - Metadata Object Description Schema
  • MPEG-7 - The Multimedia Content Description Interface
 • Strukturální, administrativní, preservační:
  • METS - Metadata Encoding and Transmission Standard
  • PREMIS - PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata, version 2.2
 • Technická (nezbytnost):
  • NISO MIX - Z39.87 Data dictionary - technical metadata for digital still images (MIX) - NISO Metadata for Images in XML
 • Persistentní identifikátory
  • URN:NBN
  • DOI/Handle
  • a jiné
 •  Management záznamů
  • ISO 15489-1:2001 Information and documentation — Records management — Part 1: General
  • ISO 15489-2:2001 Information and documentation — Records management — Part 2: Guidelines