Data Seal of Approval

Jedná se o původní projekt holandské organizace Data Archiving and Networked Services (DANS), jehož první verze byla zveřejněna v roce 2008, následně prošla dalším vývojem v rámci mezinárodní spolupráce. Primárně je určen pro repozitáře vědeckých dat (DANS zajišťuje uchování a přístup k datům pro vědecké instituce v Nizozemí), ale samozřejmě ho mohou využít i nevědecké repozitáře.

Aby repozitář uspěl a získal DSA pečeť, musí splnit 16 podmínek, repozitář musí splnit body 4 - 13, u zbytku musí repozitář umožnit jejich splnění producenty a uživateli dat.
 1. Producent dat vkládá data do digitálního repozitáře společně s informacemi, které ostatním subjektům umožňují zhodnotit jejich kvalitu a to, nakolik odpovídají etickým a jiným normám platným pro danou disciplínu.

 2. Producent dat odevzdává data ve formátech doporučovaných digitálním repozitářem.

 3. Producent dat odevzdává data společně s metadaty vyžadovanými digitálním repozitářem.

 4. Digitální repozitář má jasně stanovené poslání (mission) v oblasti digitální archivace a uplatňuje jej.

 5. Digitální repozitář věnuje dostatečnou péči dodržování právních předpisů a smluv, a to případně včetně těch, které se vztahují k ochraně osob.

 6. Digitální repozitář aplikuje zdokumentované procesy a postupy pro správu ukládání dat.

 7. Digitální repozitář má plán dlouhodobé ochrany digitálního obsahu v něm uloženého.

 8. Archivace probíhá v průběhu celého životního cyklu dat a podle jasně stanovených postupů.

 9. Digitální repozitář přebírá od producentů dat odpovědnost za zpřístupnění digitálních objektů.

 10. Digitální repozitář umožňuje uživatelům najít a použít data a trvale na ně odkazovat.

 11. Digitální repozitář zajišťuje integritu digitálních objektů a metadat.

 12. Digitální repozitář zajišťuje autenticitu digitálních objektů a metadat.

 13. Technická infrastruktura výslovně podporuje úkoly a funkce popsané v mezinárodně uznávaných archivních standardech jako je např. OAIS.

 14. Uživatel dat dodržuje přístupová pravidla stanovená digitálním repozitářem.

 15. Uživatel souhlasí s pravidly pro sdílení a správné využívání znalostí a informací obecně uznávanými v dané oblasti a řídí se jimi.

 16. Uživatel respektuje digitálním repozitářem stanovená licenční omezení týkající se užití dat.


Český překlad DSA spatřil světlo světa v roce 2014 díky práci Andrei Fojtů, Elišky Pavláskové, Jana Hutaře a Marka Melichara a je k dispozici zde.
Původní anglickou verzi pak naleznete zde.